Forum Activities

Pinyin Chart

Learning - Pinyin


Pinyin Table I (1st Set of Initials)


Initials

F

i

n

a

l

s

g k h f w z c s zh ch sh r
a ga ka ha fa wa za ca sa zha cha sha
ao gao kao hao zao cao sao zhao chao shao rao
ai gai kai hai wai zai cai sai zhai chai shai
an gan kan han fan wan zan can san zhan chan shan ran
ang gang kang hang fang wang zang cang sang zhang chang shang rang
i zi ci si zhi chi shi ri
e ge ke he ze ce se zhe che she re
ei gei kei hei fei wei zhei shei
en gen ken hen fen wen zen cen sen zhen chen shen ren
eng geng keng heng feng weng zeng ceng seng zheng cheng sheng reng
o fo wo
ou gou kou hou zou cou sou zhou chou shou rou
ong gong kong hong zong cong song zhong chong rong
u gu ku hu fu wu zu cu su zhu chu shu ru
ua gua kua hua zhua shua
uai guai kuai huai zhuai chuai shuai
uo guo kuo huo zuo cuo suo zhuo chuo shuo ruo
ui gui kui hui zui cui sui zhui chui shui rui
uan guan kuan huan zuan cuan suan zhuan chuan shuan ruan
uang guang kuang huang zhuang chuang shuang

 

 

Pinyin Table II (2nd Set of Initials)

 

Initials

F

i

n

a

l

s

j q
x b p m d t n l y
a ba pa ma da ta na la ya
ao bao pao mao dao tao nao lao yao
ai bai pai mai dai tai nai lai
an ban pan man dan tan nan lan yan
ang bang pang mang dang tang nang lang yang
i ji qi xi bi pi mi di ti ni li yi
ia jia qia xia lia
ie jie qie xie bie pie mie die tie nie lie
iu jiu qiu xiu diu niu liu
iao jiao qiao xiao biao piao miao diao tiao niao liao
ian jian qian xian bian pian mian dian tian nian lian
iang jiang qiang xiang liang
iong jiong qiong xiong
in jin qin xin bin pin min nin lin yin
ing jing qing xing bing ping ming ding ting ning ling ying
e de te ne le ye
ei bei pei mei dei nei lei
en ben pen men deng teng neng leng
eng beng peng meng lo
o bo po mo lou you
ou nong long yong
ong
u bu pu mu du tu nu lu
uo
duo tuo nuo luo
ui
dui tui
uan duan tuan nuan luan
ü ju qu xu nü lü yu
üe jue que xue nüe lüe yue
ün jun qun xun yun
üan juan quan xuan yuan